تفکرمثبت و راهکارهای تقویت تفکرمثبت

1+

خوشبختی میان خانه شماست،بیهوده آن را درباغ بیگانگان می جویید.مارک اورل

ذهن آدمی کارگاه تولید فکراست که از منبعی به نام ضمیرناخودآگاه سرچشمه می گیرد.ضمیرناخودآگاه نمی تواند خوب را ازبد و درست را ازغلط تشخیص دهد ولی چنان قدرتی دارد که اگر از آن غافل شویم می تواند سرنوشت ما را بدست گرفته وآن را به هرجایی که دوست دارد ببرد.درحقیقت نوع وکیفیت افکار واندیشه آدمی سازنده نوع وکیفیت زندگی اوست.اندیشه ی زیبا ومثبت می تواند بهشتی در زندگی انسان بسازد.همچنانکه اندیشه ی منفی ویاس آور می تواند جهنمی در زندگی او خلق کند.انسانها همان خواهند شد که در اندیشه آنند،بنابراین آینده هرکس درگرو چگونگی نگرش او به زندگی است.موفق ترین انسانها کسانی هستند که توانسته اند در ذهن خود اندیشه های مثبت داشته باشند،آنان که می پندارند (قادر نیستند) در واقع مثبت نگری را کنارگذاشته و درجنبه های منفی وقایع تمرکز کرده اند.

 

خانواده ای شاد
خانواده ای با انرژی مثبت

 

خانواده کانون یادگیری چگونه اندیشیدن وچگونه زیستن است.درخانواده مثبت اندیش، اعضای خانواده خود را قادرو توانا می دانند ونگاهشان به دیگران آکنده ازمهر وعاطفه است.چنین خانواده هایی قادر خواهند بود هرناممکنی را به ممکن تبدیل کنند وتوفیق وکامکاری را نصیب خود نمایند.ضمن آشنایی با راهکارهای تفکرمثبت بیاییم با زیبا،مثبت،خلاق،هدفمند وامیدوارانه اندیشیدن ،موفقیت وشادکامی را به زندگیمان دعوت کنیم.

مایوس نباش زیرا ممکن است آخرین کلیدی که درجیب داری قفل را بگشاید.

تعریف تفکرمثبت:

شیوه ای ازفکرکردن است که فرد را قادر می سازد نسبت به رفتارها،نگرش ها،احساس ها،علایق واستعدادهای خود و دیگران برداشت و تلقی مناسبی داشته باشد و با حفظ آرامش وخونسردی بهترین و عاقلانه ترین تصمیم را بگیرد.

 

عملکرد مغز هنگام فکرکردن
فکرکردن وعملکرد مغز

 

افکارمثبت ومنفی:

افکارمثبت ،افکاری سازنده،انگیزه دهنده وانرژی بخش هستند که براثر تلقین،تکراروتمرین به ذهن راه می یابند وباعث می شوند ذهن وفکرمثبت شود.دراینصورت کنترل فکردراختیارماست ،درحالی که افکارمنفی،افکاری بازدارنده ومخرب هستند و وقتی به ذهن راه یابند،تعمیم یافته وبه سرعت تمام ذهن را اشغال می کنند. دراین حالت ما دراختیارتفکرات منفی خود قرار داریم.

 

افکارمنفی
فکر کردن به افکار منفی

 

ویژگی های افرادمثبت نگر:

با وجود تفکردرباره ی گذشته وآینده ،در زمان حال زندگی می کنند وازآنچه دارند راضی وخشنود هستند.
ازنظرات درست ومنطقی دیگران استقبال می کنند وبرای رد کردن نظارت نادرست حتما دلیل منطقی دارند.
درگفتارهای خود ازکلمات وعبارات مثبت وامیدبخش استفاده می کنند.
همیشه سعی می کنند با تلاش وکوشش به موفقیت برسند واگردرکاری موفق نشدند،عامل را ابتدا درخود وسپس درشرایط بیرونی جستجو می کنند.
همیشه قبل ازعمل یا صحبت کردن فکر می کنند،به همین دلیل کمتردچارخطا واشتباه یا ضد ونقیض گویی می شوند.
چون دارای ذهن مثبت هستند،می توانند افکارخود را کنترل کنند.
اگرازآنها خواسته شود درباره موضوعی اظهارنظرکنند،باوجود تفکر درجنبه های منفی،موارد مثبت آن را بیان می کنند وموضوع را به فال نیک می گیرند به عبارت دیگر(نیمه پرلیوان را می بینند).
مشکلات را ناچیزشمرده وبرای حل آنها ازتوانایی خود وراهنمایی دیگران استفاده می کنند.
اغلب اوقات بشاش،سرزنده،پرانرژی ،توانا و خوش مشرب هستند.
همه چیزدرنظرآنها زیبا ولذت بخش بوده وسعی می کنند ازمواهب زندگی بیشترین استفاده را ببرند.
درارتباط های اجتماعی خود با دیگران حسن ظن دارند(مگرخلاف آن را ببینند)و سعی می کنند درحد توان به دیگران خدمت وکمک کنند.

زندگی درصدف خویش گهرساختن است.اقبال

ویژگی های افراد منفی نگر:

همیشه ازوضعیت موجود وگذشته خود شکایت دارند و نسبت به آینده بدبین هستند.
غالبا با نظرات دیگران بدون دلیل منطقی مخالفت می کنند.
درگفتارهای خود از کلمات وعبارات منفی به کرات استفاده می کنند.
دربرخورد با کوچکترین مانعی از تلاش دست می کشند و دیگران یا شرایط را عامل شکست و بدبختی خود می دانند.
تمرکز فکرندارند وضد ونقیض صحبت می کنند و در رفتارهایشان خطا و اشتباه زیاد است ،به عبارت دیگر(اول عمل می کنند بعدفکر)!
چون منفی نگرهستند،افکارشان برآنها تسلط دارد.
اگرازآنها خواسته شود درباره موضوعی نظر بدهند فقط به جنبه های منفی آن توجه کرده وهمان را بیان می کنند.به قول معروف (نیمه خالی لیوان را می بینند)!
ازکاه کوه می سازند وازدرگیرشدن با مشکلات گریزانند.
غالبا افسرده ،کج خلق ،بدخواب،کم اشتها،عصبی وناتوان هستند.
همه چیزدرنظرآنها غم انگیزو ناامید کننده است و ازآنچه دارند،هیچ لذتی نمی برند.
درارتباط های اجتماعی خود به همه کس و همه چیزشک وسو ظن دارند وفکرمی کنند که همه علیه آنها دسیسه می کنند.

 

افکارمنفی
افراد منفی با ذهنی پراز سوال

 

خداوند همه چیز را دریک روز نیافرید،پس من چطور می توانم همه چیز را دریک روز بدست آورم !

راهکارهای تقویت تفکرمثبت:

همانطورکه گفته شد افکارازچنان قدرتی برخوردارند که می توانند سازنده یا ویرانگر باشند،بنابراین باید به خود وفرزندانمان بیاموزیم که افکارمان را هوشمندانه کنترل کنیم تا در زندگی به موفقیتها وکامیابی های بزرگی دست یابیم.
۱-نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشیم خود را خوب،توانا وبا ارزش بدانیم.
۲-لیستی ازصفات مثبت خود تهیه کنیم وراهای تقویت آنها را بیابیم وتجربه کنیم.
۳-لیستی ازافکارمنفی خود درطی روز تهیه وسعی کنیم برای هرفکرمنفی یک فکرمثبت معادل بیابیم تا به کمک آن بتوانیم با افکارمنفی مقابله کنیم.

 

تفکرمثبت
عملکرد مغز هنگام تفکرمثبت

 

۴-سعی کنیم درگفتارو برخوردهای روزانه ازکلمات وجملات مثبت استفاده کنیم،مثلا درملاقات با دیگران بجای استفاده ازکلمه (خسته نباشید) که دارای بارمنفی والقای حس خستگی است ،بگوییم (خداقوت)،(شاد باشید) ویا (پرانرژی باشید).
۵-افکارخود را متوجه خوبیها وجنبه های مثبت زندگی کنیم تا به مرور مثبت نگرشویم.
۶-با خوش بینی سعی کنیم،دستوراتی به ذهن خود بدهیم که اندیشه های جدید مثبت شکل گیرند.
۷-هر روز صبح که از خواب برمی خیزیم با نگاه کردن به یک منظره یک تابلوی نقاشی زیبا ویا اسما الله روز خود را با نشاط وخوش بینی آغاز کنیم .
۸- از افراد منفی نگر یا موقعیتهایی که باعث ایجاد افکار ناخوشایند ومنفی می شوند دوری ویا سعی کنیم کمتربا انها برخورد داشته باشیم.
۹-به مشکلات به عنوان محکی برای ارزیابی توانایی های خود نگاه کنیم وهرگز نتیجه بدی را پیش بینی نکنیم،زیرا مشکلات فقط به اندازه ای مهم هستند که ما انها را مهم می پنداریم.
۱۰-به لحظات وخاطرات زیبا ودوست داشتنی گذشته خود فکرو سعی کنیم آنها را تکرار نماییم.
۱۱-از تردید ودودلی دوری کرده وکارها را با جدیت دنبال کنیم.

 

تلاش کردن برای رسیدن به اهداف
باجدیت تلاش کنید

 

 

۱۲-به ندای منفی درونی خود وتلقین های مخرب ونگران کننده ی دیگران بی توجه باشیم وسعی کنیم عکس آنها را انجام دهیم.
۱۳-به قدرت بی کران خداوند ایمان داشته باشیم وبا خود تکرار کنیم که من لیاقت بهترین ها را دارم وبا لطف خدای بزرگ به آنها خواهم رسید.
۱۴-ازمیان اهداف خود هدفی را انتخاب کنیم که امید بیشتری به موفقیت آن داریم ودرتلاش برای تحقق آن ،به فکرتایید یا تکذیب دیگران نباشیم.
۱۵-درتوصیف احوال و زندگی خود ازکلمات مثبت استفاده کنیم.
۱۶-درتعریف ازافراد خانواده یا دوستان ازکلمات مثبت وروحیه بخش استفاده کنیم (فلانی شخص بسیارشریف وبزرگواری است).
۱۷-ازچشم وهم چشمی وحسادت که باعث ایجاد افکارمنفی می شود دوری وسعی کنیم روش زندگی خود را خودمان انتخاب کنیم.
۱۸-هرگزشعارخواستن،توانستن است را فراموش نکنیم وبدانیم که درسایه سعی وتلاش به آنچه بخواهیم می رسیم.
۱۹-قدر لحظات زندگی را بدانیم وازآنها به خوبی استفاده کنیم،زیرا هرگزتکرارنخواهند شد.
۲۰-برای تغییراوضاع وشرایط نامساعد اقدام کنیم ومطمین باشیم که می توانیم آنها را ازبین ببریم.
۲۱-ازخود انتظاربیش ازحد نداشته باشیم وخود را همه فن حریف ندانیم،به عبارت دیگرازکمال گرایی مطلق که باعث اظطراب واحساس عجز وناتوانی می شود خودداری کنیم.
۲۲-خود را ازقید وبندهای آزاردهنده رها وساده زندگی کنیم تا فکروخیال آسوده ای داشته باشیم.

 

رفتن به طبیعت
رهایی از قید وبندهای آزاردهنده زندگی

 

۲۳-از انزوا وگوشه گیری که باعث ایجاد افکار منفی می شود دوری واوقات خود را درجمع خانواده ،فامیل و دوستان سپری کنیم.
۲۴-ممکن است هنگام خواب در رختخواب افکار منفی به سراغمان بیاید،تاخسته نشده ایم به رختخواب نرویم.
۲۵-هروقت احساس کردیم که افکار منفی سراغمان آمده است،وضعیت خود را تغییردهیم وبه کاری سرگرم شویم.
۲۶-هرگزبه هیچ وجه خود را بدبخت،ناتوان ودرمانده احساس نکنیم.
۲۷-اعتماد به نفس خود را درهرشرایطی حفظ کنیم وهرگزبه دیگران اجازه ندهیم که آن را متزلزل کنند.باید متوجه باشیم که اعتماد به نفس کلیدخلق تفکرمثبت است.
۲۸-خندیدن را فراموش نکنیم ،خندیدن باعث می شود تا افکارناراحت کننده ومنفی جای خود را به افکار مثبت وشاد بدهند.

 

خندیدن
تفکرمثبت

 

اجرای راهکارهای تقویت تفکرمثبت هیچ هزینه ای ندارند وبه سن وسال افراد نیز مربوط نمی شوند .فقط باید این شعاررا فراموش نکنیم:
اگرافکارمان را کنترل کنیم ،زندگی مان متحول می شود.

بنابراین اجرای راهکارها را ازهمین حالا شروع کنیم وآن را به فردا موکول نکنیم،زیرا ممکن است فردا هرگز نیاید.

کسی که مایل است خیر دیگران را تامین کند،خیرخودش را هم تامین کرده است.کنفسیوس

منبع:
مقاله های اشاره ویژه آموزش خانواده ازانجمن علمی آموزشی مدرسین آموزش خانواده شهرتهران


بهاره منیعی
1+
Rating: 3.0/5. From 1 vote.
Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *