روز جهانی کار و کارگر مبارک

2+

دست هایت که آیینه تلاش روزگارند,پربرکت باد!توان دست هایت را می ستایم …ای سازنده ترین نقش هستی در قاموس آفرینش تمام روزهای شکوفا از تلاش ,روز توباد!
روز بهروزی من,روز بهروزی تو,روزبهروزی تمام دست های کارآمد جهان ,دست هایی که روز ها در تلاشند برای آرامش شب ها ,شب ها در تکاپویند برای آسایش روزها!

 

 

نامت که شکوه کار و تکاپوست ,تنها واژه ماندگار روزگاراست .نام تو ثبت است بر تمام جراید عالم از بسته ترین زوایای (اهرام),تا بازترین گوشه های تخت جمشید!
خوشا عرق جبین ات که خداوند پاس می داردش…

حضرت علی (ع)عرق جبین می ریخت ودرکشتزار کار می کرد تا کارگران بر خود ببالند که رهبرآزاده شان نیز برکارگری افتخار می کرد.وچه زیبا می فرمایند آن حضرت :کار همراه با پاکدامنی به مراتب از توانگری همراه با هرزگی ارزشمندتر است.آری …کار مایه حیات است …چشمه سار زلال زندگی با کار جلا و روشنی می یابد و کارگران ,پیشگامان این حیات بدیع و نشاط آفرینند.
فراموش مباد,در آیینه ای که آیندگان ,به صافی و زلالی اش ,سوگند خواهند خورد.مبارک باد هر روز تاریخ ,به نامت …

 

 

روز جهانی کار وکارگر بر تمامی کارگران عرصه تلاش مبارک باد…

2+
No votes yet.
Please wait...