کاخ چهلستون

2+

با انتخاب اصفهان به پایتختی وگسترش شهر به طرف جنوب واحداث میدان نقش جهان ,شیخ بهایی دانشمند بلند آوازه صفویه طرح استقرارکاخهای شاهی را ارایه داد.مجموعه کاخهایی که اولین آن ها عالی قاپوبود تا میدان اصلی ومرکزی چهارباغ عباسی امتداد می یافت.در این محوطه بزرگ شامل چندکاخ سلطنتی ,عماراتی مانند تالاراشرف,جبه خانه,رکیب خانه,تالار طویله,کاخ هشت بهشت,توحیدخانه وبرخی عمارات دیگرساخته شد.

 

 

ازجمله این بناها ساختمان کوچکی به صورت کوشک یا کلاه فرنگی بود که شاه عباس اول درباغ جهان نما احداث کرد ودر زمان شاه عباس دوم توسعه یافت وچهلستون نامیده شد.ایوان اصلی این بنا بر۲۰ستون استواراست که دردوران صفویه ,آیینه کاریهای بسیار زیبایی داشت.
بسیاری ازمحققان وجه تسمیه کاخ را انعکاس نمای ۲۰ستون برآب استخرزیبا وبزرگ عمارت می دانند.البته نقشی که عدد ۴۰ درادب فارسی دارد ونشانه تعدد وکثرت است نیز شاید دلیل دیگری برنامیده شدن عمارت به چهلستون باشد.

 

 

سال اتمام بنای کاخ چهلستون ۱۰۵۷هجری ودر زمان سلطنت شاه عباس دوم بوده است.ایوان کاخ چهلستون مرکب از دو بخش است.یک بخش بر۱۸ستون چوبی ورفیع استواراست که چهارستون وسط بر روی چهارشیرسنگی قرار گرفته وحجاری آن ها به گونه ای است که هردو شیر یک سر انسان را می سازد.از دهان این چهارشیرآب فوران می کرد و به حوض مرمری تالار می ریخت.بخش دیگر که کمی مرتفع تراست سر در ورودی تالار را تشکیل می دهد که در بعضی منابع تالارآیینه نامیده شده است.این قسمت روی دو ستون قرار گرفته و سراسرآن مزین به آیینه کاری فشرده ای است که درآن ,آیینه های ریزو خوش نقش به صورت معرق درکنارآیینه های قدی و خشتی به کار رفته اند.سقف تالار از قابهای چوبی و به اشکال مختلف هندسی ساخته شده است.تصویرقرینه حوض مرمرین وسط ایوان درتزیینات سقف مشاهده می شود.این قرینه سازی شباهت بسیاری با ایوان عالی قاپو دارد.

 

 

تالار مرکزی کاخ که اختصاص به پذیرایی از مهمانان خارجی داشت حاوی نقاشیهایی است که وقایع تاریخی دورانهای مختلف را بیان می دارند.این سالن باشکوه که برگنبدی منقوش استواراست ,با لچکیهای رنگارنگ وطرحهای طلایی وشفاف ,ازشاهکارهای هنری آن عصرمحسوب می شود.نقاشیهای تالار مرکزی کاخ که برخی ازآن ها درعصرقاجارکشیده شده است,شرح پذیرایی شاه عباس اول ودوم وشاه طهماسب از امرای ترکستان و همایون هندی و نیز جنگ شاه اسماعیل اول با ازبکان است.دو تصویر دیگرکه یکی روبروی در ورودی تالار ودیگری مقابل آن است,جنگ چالدران در دوران شاه اسماعیل اول و جنگ کرنال در زمان نادرشاه افشار رابه تصویر می کشد.این دو تصویرمتعلق به اوایل عصرقاجاریه است.در دو طرف تالارستوندار اتاق هایی است که امروز نمایشگاه های فصلی درآن ها برگزار می شود.دراین اتاق ها نیزنقاشی هایی وجود دارد که برخی از آن ها شاهکارمسلم نقاشی به شمارمی آیند.بیشتراین نقاشیها درزمان حکومت ظل السلطان زیرلایه ای ازگچ پنهان شد که با کمک کارشناسان ومتخصصان از زیرگچ بیرون آمد و مرمت شد.درچهارگوشه استخرکاخ مجسمه هایی قراردارد که متعلق به عمارت چهلستون نیستند و به هنگام تخریب قصرسرپوشیده به این محل منتقل شده اند.به نوشته برخی ازمورخان ,این عمارت دراواخر دوران صفوی دچارآتش سوزی مهیبی شد و قسمتهایی از آن درآتش سوخت.این اثر باشکوه یکی از بارزترین نمونه های معماری دوران صفویه است واکنون به صورت باغ موزه ای مورد بازدید جهانگردان خارجی وگردشگران داخلی قرار می گیرد.

 

 

به استان اصفهان سفر کنید و از عمارت زیبای چهلستون دیدن کنید…

 

 

منبع:برگرفته از کتاب درجستجوی هویت شهری اصفهان

2+
No votes yet.
Please wait...